คำถาม

1.เทพเจ้าปกรณัมกรีก เป็นเรื่องปรัมปราและตำนานที่เกี่ยวข้องกับที่ใดบ้าง?

2.วรรณกรรมกรีกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกันคืออะไร?

3.ในบรรดาแหล่งข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุด มีบทกวีมหากาพย์ของ โฮเมอร์ กี่เรื่อง เรื่องไรบ้าง?

4.บทกวีแบบเพลงมักจะนำเนื้อเรื่องมาจากตำนาน แต่วิธีการเล่าจะมีเนื้อหาอย่างไร?

5. เทพปกรณัมกรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนากรีกยุคใด?

วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการทราบข้อมูลของเทพเจ้าปกรณัม

2.เพื่อเผยแผร่ข้อมูลที่ได้รับให้กับคนที่ต้องการศึกษาต่อๆไป

3.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการค้นคว้าข้อมูล

โฆษณา